Infrastruktura

¯³obek zlokalizowany jest w Opolu w zacisznym zak¹tku placu Teatralnego, daleko od ruchliwej drogi i ulicznego zgie³ku. Umiejscowiony jest w piêtrowym budynku w s¹siedztwie przedszkola publicznego. W ¿³obku znajduj¹ siê nowoczeœnie i przytulnie wyposa¿one sale zabaw, ³azienki, szatnie dzieci i jadalnia.

Dzieci mÂłodsze z Grupy I zapraszamy na piĂŞtro budynku gdzie znajdujÂą siĂŞ dwie urocze i obszerne sale zabaw, Âłazienka, szatnia dzieci. Natomiast w parterowej czĂŞÂści zlokalizowane sÂą trzy sale zabaw, jadalnia, Âłazienka i szatnia dzieci, z ktĂłrych korzystajÂą starszaczki z Grupy II.

Wszystkie pomieszczenia ¿³obka zapewniaj¹ bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci  potwierdzone pozytywn¹ opinia komendanta powiatowego Paùstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz paùstwowego inspektora sanitarnego oraz œciœle dostosowane s¹ do wymogów lokalowych i sanitarnych ustalonych w Rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 25 marca 2011 r.