Op³aty za ¿³obek

 

Podstawa prawna UCHWA£A NR XXXV/684/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokoœci op³aty za pobyt dziecka, okreœlenia warunków czêœciowego lub ca³kowitego zwolnienia od ponoszenia op³aty za pobyt oraz ustalenia wysokoœci dodatkowej op³aty za wyd³u¿ony wymiar opieki i maksymalnej wysokoœci op³aty za wy¿ywienie w ¿³obku utworzonym przez Miasto Opole.

Podstawa prawna: UCHWA£A NR XXVI/528/20 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwa³y dot. ustalenia wysokoœci op³at za pobyt dziecka w ¿³obku.

UCHWAÂŁA NR XXIV/494/20  RADY MIASTA OPOLA  z dnia 26 marca 2020 r. – dotyczy opÂłat w razie zawieszenia (zamkniĂŞcia)  ¿³obka

 

Pe³na op³ata za ¿³obek sk³ada siê z:

  • opÂłaty za pobyt w ¿³obku, tj. 21,3% najniÂższego wynagrodzenia krajowego
  • stawki Âżywieniowej dziennej – 7,00 zÂł.

Zwolnienie z op³aty za ¿³obek czêœciowe lub ca³kowite okreœla UCHWA£A NR XXXV/684/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 15 grudnia 2016 r.

PÂłatnoÂści naleÂży dokonaĂŚ do 5-go kaÂżdego miesiÂąca na nastĂŞpujÂący numer konta:

ÂŻÂłobek nr 2
45-056 Opole, pl. Teatralny 3
BANK MILLENNIUM SA

42 1160 2202 0000 0002 1826 6538

 Brak op³aty mo¿e skutkowaÌ wypisaniem dziecka z ¿³obka.

Informacja dotycz¹ca podniesienia op³aty za ¿³obek od 01.09.2022r.