Regulamin

                                                                        Załącznik do Zarządzenia Nr  5 / 2011 Dyrektora Żłobka Nr 2 z dnia 13.06.2011 r.

 REGULAMIN  PORZĄDKOWY ŻŁOBKA NR 2 W OPOLU

                                        

 • 1

Żłobek jest gminną jednostką budżetową, którego organem założycielskim jest Rada Miasta Opola

 • 2

Żłobek realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, i przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 1. Zapewnia dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, odpowiednio do możliwości żłobka
 2. Udziela dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji
 3. Uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka
 4. Prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniając rozwój psychomotoryczny dziecka i jego wiek
 5. Współdziała z rodzicami / opiekunami dziecka
 • 3

Do zadań żłobka należy:

 1. Zapewnienie opieki pielęgnacyjnej
 2. Zapewnienie prawidłowego żywienia
 3. Zapewnienie opieki edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, dla grup wiekowych, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka
 4. Współpraca z rodzicami / opiekunami dziecka
 5. Wykonywanie innych zadań określonych w przepisach szczegółowych
 • 4
 1. Personel żłobka podlega pod względem służbowym i merytorycznym dyrektorowi żłobka
 2. Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry, do obowiązków której należy dbałość o bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój, dobre samopoczucie                       oraz higienę dziecka
 3. Personel żłobka zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny pracy, BHP, p/poż. Zachowania tajemnicy niejawnej oraz przestrzegania zasad współżycia społecznego
 • 5

Dyrektor żłobka wyznacza godziny spotkań rodziców / opiekunów i personelu w grupie, jeden raz w tygodniu

 • 6
 1. Rodzice / opiekunowie mają obowiązek informować personel żłobka o aktualnym stanie zdrowia dziecka w momencie przyprowadzenia do żłobka. Dziecko chore (z podwyższoną temperaturą ciała, widocznym katarem, zmianami na skórze o niejasnym pochodzeniu) nie zostanie przyjęte
 2. W przypadku nieobecności dłuższej niż trzy dni robocze (nieobecność z różnych powodów) rodzic ma obowiązek dostarczyć każdorazowo Zaświadczenie Lekarskie o stanie zdrowia dziecka
 3. Rodzice / opiekunowie po otrzymaniu informacji o chorobie dziecka od pielęgniarki lub opiekunki dziecięcej, zobowiązani są do odebrania dziecka niezwłocznie i zasięgnięcia porady lekarza
 4. Rodzice / opiekunowie mają obowiązek informowania dyrektora żłobka/personel żłobka o przyczynie nieobecności dziecka w żłobku, już w pierwszym dniu
 • 7
 1. Rodzice / opiekunowie informowani są o postępach i zachowaniach dziecka w żłobku codziennie – przekazywane są także uwagi o niepokojących zachowaniach dzieci np. agresji, apatii itp.
 2. Zmiany na skórze dziecka (sińce, guzy, otarcia) zaobserwowane przez personel żłobka zostają odnotowywane, jeżeli się powtarzają i zachodzi podejrzenia używania przemocy wobec dziecka, dyrektor żłobka po uprzedniej rozmowie z rodzicami, zawiadomi odpowiednie organy – policję, prokuraturę
 • 8
 1. Do odbioru dziecka ze żłobka upoważnieni są rodzice lub osoby upoważnione
 2. Osoby przychodzące po dziecko nie mogą być pod wpływem alkoholu, używek, leków odurzających i nie dających gwarancji prawidłowej opieki nad dzieckiem
 3. Gdy nastąpi podejrzenie, stwierdzone przez personel fachowy o zażyciu w/w specyfiku, do odbioru dziecka zostanie wezwana telefonicznie kolejna osoba upoważniona
 4. W przypadku pozostawienia dziecka w żłobku do godzin kończących działalność placówki i niemożności połączenia się z rodzicami lub osobami upoważnionymi do odbioru, jak również w sytuacji opisanej w punkcie 3, dyrektor żłobka lub opiekunowie, poinformują o zaistniałym fakcie policję i zastosują się do procedur policji przewidzianych na taką okoliczność
 5. Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające pod opieką rodziców na terenie żłobka: – rano w trakcie przyprowadzania dziecka do żłobka do momentu przekazania dziecka pod opiekę personelu, – po południu w trakcie odbioru dziecka, od momentu zabrania z grupy
 6. Gdy nastąpi zdarzenie w wyniku którego dziecko dozna urazu to: – zostanie natychmiast zaopatrzone przez personel fachowy, – dyrektor / personel fachowy zawiadomi niezwłocznie rodziców / opiekunów o zaistniałym fakcie, – w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, zostanie wezwane Pogotowie Ratunkowe
 • 9

Rodzice / opiekunowie

 1. Opłatę za żłobek wnoszą najpóźniej do 10-go dnia miesiąca, zgodnie z podpisaną Umową
 2. Współpracują z opiekunami i realizują wyznaczone cele w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psycho-motoryczny dziecka
 3. Przestrzegają Regulaminu Żłobka Nr 2 w Opolu oraz decyzji organizacyjnych dyrektora żłobka
 4. Uczestniczą w zebraniach oraz projektach dydaktycznych dla dzieci np. wspólne oglądanie z dziećmi przedstawień teatralnych, inne
 • 10

Każdego roku wybierani są przedstawiciele rodziców i działają pod nazwą Komitet Rodzicielski. Wybór kandydatów następuje na zebraniu ogólnym rodziców

 • 11

Na czas przerwy remontowej dyrektor żłobka wskazuje żłobki pracujące w tym okresie

 • 12

Rodzice dziecka uczęszczającego do żłobka powinni zapewnić

 1. Obuwie domowe z usztywnionym zapiętkiem, do kostek, wiązane lub na rzep
 2. Ubranie na zmianę
 3. Pampersy
 4. Piżamę
 5. Śliniaki
 • 13

Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:15 do 16:15

 • 14

Obowiązująca dokumentacja w żłobku

 1. Ewidencja dzieci
 2. Dziennik obecności dzieci
 3. Dziennik grupowy
 4. Dziennik pracy opiekuńczo- wychowawczej i edukacyjnej
 5. Rejestr chorób zakaźnych
 6. Karta informacyjna dziecka
 7. Raport dzienny żywienia dzieci
 • 15

W innych sprawach których niniejszy Regulamin nie zawiera, obowiązują indywidualne ustalenia rodziców / opiekunów z dyrektorem żłobka

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status