Regulamin

Załącznik do Zarządzenia Nr  5 / 2011 Dyrektora Żłobka Nr 2 z dnia 13.06.2011 r.

REGULAMIN  PORZĄDKOWY ŻŁOBKA NR 2 W OPOLU

 • 1

Żłobek jest gminną jednostką budżetową, którego organem założycielskim jest Rada Miasta Opola

 • 2

Żłobek realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, i przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 1. Zapewnia dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, odpowiednio do możliwości żłobka
 2. Udziela dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji
 3. Uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka
 4. Prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniając rozwój psychomotoryczny dziecka i jego wiek
 5. Współdziała z rodzicami / opiekunami dziecka
 • 3

Do zadań żłobka należy:

 1. Zapewnienie opieki pielęgnacyjnej
 2. Zapewnienie prawidłowego żywienia
 3. Zapewnienie opieki edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, dla grup wiekowych, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka
 4. Współpraca z rodzicami / opiekunami dziecka
 5. Wykonywanie innych zadań określonych w przepisach szczegółowych
 • 4
 1. Personel żłobka podlega pod względem służbowym i merytorycznym dyrektorowi żłobka
 2. Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry, do obowiązków której należy dbałość o bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój, dobre samopoczucie  oraz higiena dziecka
 3. Personel żłobka zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny pracy, BHP, p/poż.,zachowania tajemnicy niejawnej oraz przestrzegania zasad współżycia społecznego
 • 5

Dyrektor żłobka wyznacza godziny spotkań rodziców / opiekunów i personelu w grupie, jeden raz w tygodniu

 • 6
 1. Rodzice / opiekunowie mają obowiązek informować personel żłobka o aktualnym stanie zdrowia dziecka w momencie przyprowadzenia do żłobka. Dziecko chore (z podwyższoną temperaturą ciała, widocznym katarem, zmianami na skórze o niejasnym pochodzeniu) nie zostanie przyjęte
 2. Rodzice / opiekunowie po otrzymaniu informacji o chorobie dziecka od pielęgniarki lub opiekunki dziecięcej, zobowiązani są do odebrania dziecka niezwłocznie i zasięgnięcia porady lekarza
 3. Rodzice / opiekunowie mają obowiązek informowania dyrektora żłobka/personel żłobka o przyczynie nieobecności dziecka w żłobku, już w pierwszym dniu
 • 7
 1. Rodzice / opiekunowie informowani są o postępach i zachowaniach dziecka w żłobku codziennie – przekazywane są także uwagi o niepokojących zachowaniach dzieci np. agresji, apatii itp.
 2. Zmiany na skórze dziecka (sińce, guzy, otarcia) zaobserwowane przez personel żłobka zostają odnotowywane, jeżeli się powtarzają i zachodzi podejrzenia używania przemocy wobec dziecka, dyrektor żłobka po uprzedniej rozmowie z rodzicami, zawiadomi odpowiednie organy policji, prokuratury
 • 8
 1. Do odbioru dziecka ze żłobka upoważnieni są rodzice lub osoby upoważnione
 2. Osoby przychodzące po dziecko nie mogą być pod wpływem alkoholu, używek, leków odurzających i nie dających gwarancji prawidłowej opieki nad dzieckiem
 3. Gdy nastąpi podejrzenie, stwierdzone przez personel fachowy o zażyciu w/w specyfiku, do odbioru dziecka zostanie wezwana telefonicznie kolejna osoba upoważniona
 4. W przypadku pozostawienia dziecka w żłobku do godzin kończących działalność placówki i niemożności połączenia się z rodzicami lub osobami upoważnionymi do odbioru, jak również w sytuacji opisanej w punkcie 3, dyrektor żłobka lub opiekunowie, poinformują o zaistniałym fakcie policję i zastosują się do procedur policji przewidzianych na taką okoliczność
 5. Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające pod opieką rodziców na terenie żłobka: – rano w trakcie przyprowadzania dziecka do żłobka do momentu przekazania dziecka pod opiekę personelu, – po południu w trakcie odbioru dziecka, od momentu zabrania z grupy
 6. Gdy nastąpi zdarzenie w wyniku którego dziecko dozna urazu to: – zostanie natychmiast zaopatrzone przez personel fachowy, – dyrektor / personel fachowy zawiadomi niezwłocznie rodziców / opiekunów o zaistniałym fakcie, – w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, zostanie wezwane Pogotowie Ratunkowe
 • 9

Rodzice / opiekunowie

 1. Opłatę za żłobek wnoszą najpóźniej do 10-go dnia miesiąca, zgodnie z podpisaną Umową
 2. Współpracują z opiekunami i realizują wyznaczone cele w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka
 3. Przestrzegają Regulaminu Żłobka Nr 2 w Opolu oraz decyzji organizacyjnych dyrektora żłobka
 4. Uczestniczą w zebraniach oraz projektach dydaktycznych dla dzieci np. wspólne oglądanie z dziećmi przedstawień teatralnych, i innych
 • 10

Każdego roku wybierani są przedstawiciele rodziców i działają pod nazwą Komitet Rodzicielski. Wybór kandydatów następuje na zebraniu ogólnym rodziców

 • 11

Na czas przerwy remontowej dyrektor żłobka wskazuje żłobki pracujące w tym okresie

 • 12

Rodzice dziecka uczęszczającego do żłobka powinni zapewnić

 1. Obuwie domowe z usztywnionym zapiętkiem, do kostek, wiązane lub na rzep
 2. Ubranie na zmianę
 3. Pampersy
 4. Piżamę
 5. Śliniaki
 • 13

Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:15 do 16:15

 • 14

Obowiązująca dokumentacja w żłobku

 1. Ewidencja dzieci
 2. Dziennik obecności dzieci
 3. Dziennik grupowy
 4. Dziennik pracy opiekuńczo- wychowawczej i edukacyjnej
 5. Rejestr chorób zakaźnych
 6. Karta informacyjna dziecka
 7. Raport dzienny żywienia dzieci
 • 15

W innych sprawach których niniejszy Regulamin nie zawiera, obowiązują indywidualne ustalenia rodziców / opiekunów z dyrektorem żłobka