Chore dziecko

Choroby dzieci to przykre doÂświadczenia. Dajmy sobie szansĂŞ na ich unikanie.

Ka¿demu z nas zale¿y na tym aby Paùstwa pociechy by³y w ¿³obku zdrowe i szczêœliwe. Ze wzglêdu na to prosimy Rodziców o przestrzeganie kilku zasad:

  1. Nie przyprowadzajcie do ¿³obka chorych dzieci! Lepiej zatrzymaÌ dziecko w domu, ni¿ przyprowadziÌ do placówki chore, co mo¿e spowodowaÌ nie tylko pogorszenie stanu zdrowia, ale te¿ zara¿enie innych dzieci.
  2. W przypadku wyst¹pienia u przebywaj¹cego w ¿³obku dziecka wyraŸnych objawów chorobowych, natychmiast zawiadamiamy o zaistnia³ej sytuacji Rodziców. Wtedy jak najszybciej odbierzcie malca z placówki, bo ¿³obek nie podaje ¿adnych leków (nawet przeciwgor¹czkowych!), a szybka interwencja ma du¿e znaczenie.
  3. Wszystkie choroby zakaÂźne stwierdzone u dziecka zgÂłaszajcie opiekunom lub dyrekcji placĂłwki. DziĂŞki temu bĂŞdziemy mogli zapobiec rozprzestrzenianiu siĂŞ choroby i zwrĂłcimy uwagĂŞ innych RodzicĂłw na charakterystyczne objawy, ktĂłre mogÂą wystÂąpiĂŚ.
  4. Koniecznie zgÂłaszajcie opiekunom wszystkie urazy, do ktĂłrych doszÂło w domu, nawet jeÂśli miaÂło to miejsce kilka dni przed przyjÂściem do placĂłwki. Objawy po urazach gÂłowy (nudnoÂści, zawroty gÂłowy, utrata ÂświadomoÂści) mogÂą wystÂąpiĂŚ nawet do kilku dni po urazie i opiekunowie muszÂą wiedzieĂŚ co dzieje siĂŞ z dzieckiem, aby prawidÂłowo zareagowaĂŚ.
  5. Nie bĂłjcie siĂŞ zwrĂłciĂŚ uwagĂŞ innym Rodzicom, gdy zaobserwujecie w szatni, Âże ich dziecko jest wyraÂźnie chore (np. brzydko kaszle). Tym sposobem zapobiegniecie wzajemnemu zaraÂżaniu siĂŞ dzieci.

 

I ostatnie sÂłowo do rodzicĂłw.

To Wy drodzy rodzice najlepiej wiecie, czy Wasze dziecko jest chore czy nie. Mamy œwiadomoœÌ, jak pracodawcy patrz¹ na kolejne zwolnienie lekarskie. Ale pamiêtajcie, ¿e chore dziecko, nawet je¿eli ma przy sobie najwspanialsz¹ opiekunkê, to kiedy Ÿle siê czuje najbardziej na œwiecie potrzebuje Waszej mi³oœci i czu³oœci.