Wspó³praca

Nasz ¿³obek podejmuje wspó³prace z rodzicami,  nauczycielami, specjalistami oraz ró¿nymi instytucjami w celu zapewnienia jak najlepszej opieki i jak najpe³niejszego rozwoju dzieciom.
Wspó³pracujemy miêdzy innymi z

  • rodzicami/prawnymi opiekunami. KaÂżdego dnia omawiamy zachowania i samopoczucie dziecka w ¿³obku. Opiekunki oraz dyrektora prowadza konsultacje, udzielajÂą porad w zakresie rozwiÂązywania problemĂłw i metod pracy z dzieckiem; We wtorki odbywajÂą siĂŞ spotkania z opiekunami w grupie dzieci.
  • nauczycielem muzyki
  • logopedÂą
  • Studiem MaÂłych Form Teatralnych ART-RE z Krakowa
  • innymi organizacjami i instytucjami, ktĂłre mogÂą okazaĂŚ siĂŞ pomocne w realizacji zadaĂą statutowych ¿³obka.