Adaptacja

Dyrektor ¯³obka proponuje formê aklimatyzacji do ¿³obka polegaj¹cej na oddawaniu dziecka na godzinê od 09:00 do 10:00 bez udzia³u rodziców. W tym czasie dziecko zapraszane jest do wspólnej zabawy i otaczane jest serdeczn¹ opiek¹ i wsparciem. W kolejnych dniach czas pobyt dziecka wyd³u¿a siê. Okres adaptacji zale¿y to od stopnia akceptacji dziecka do nowego œrodowiska oraz mo¿liwoœci czasowych rodziców. Najczêœciej proponujemy aby czas aklimatyzacji trwa³ tydzieù i poniedzia³ek.

KILKA RAD NA POCZÂĄTEK:

  • Gdy zapadnie decyzja o oddaniu dziecka do ¿³obka to prosimy aby od tego czasu w obecnoÂści dziecka o ¿³obku/opiekunkach mĂłwiĂŚ tylko pozytywnie, zwracajÂąc uwagĂŞ na fakt, Âże ¿³obek to czas dobrej zabawy, okazja do poznania nowych kolegĂłw i koleÂżanki, to Âświetna przygoda peÂłna dobrych wraÂżeĂą,
  • Warto okreÂślaĂŚ dziecku czas powrotu do domu. NaleÂży zapewniaĂŚ Maluszka, Âże przyjedzie siĂŞ po niego na pewno, np. po obiedzie.
  • Rozstajemy siĂŞ w szatni. Robimy to serdecznie, ale krĂłtko i zdecydowanie.
  • Opiekunowie robiÂą wszystko aby dziecko czu³¹ siĂŞ u nas dobrze i bezpiecznie. Warto o tym fakcie pamiĂŞtaĂŚ.
  • Czasami jednak zdarzy siĂŞ, Âże moment oddawania dziecka pod opiekĂŞ ¿³obka wywoÂła pÂłacz. ProszĂŞ wtedy pamiĂŞtaĂŚ, Âże to naturalna reakcja dziecka na nowÂą sytuacjĂŞ i roz³¹kĂŞ z opiekunem. Trzeba akceptowaĂŚ pÂłacz dziecka i nigdy nie dopuszczaĂŚ Maluszka do zawstydzenia lub lĂŞku.
  • ProszĂŞ pamiĂŞtaĂŚ, Âże kaÂżdego dnia moÂżna rozmawiaĂŚ z opiekunami o postĂŞpach dzieci, ich samopoczuciu, zachowaniu, nawykach, spoÂżywanych posiÂłkach oraz relacjach interpersonalnych – nowych przyjaÂźniach.