Wyprawka

Oto lista rzeczy, które najczêœciej zawiera wyprawka do ¿³obka:

Uniwersalne ubranko na zmianê: Powinniœcie zostawiÌ w ¿³obku dwa a nawet trzy komplety ubranek dla dziecka, na wypadek gdyby ubrudzi³o siê lub zmoczy³o.

Buciki na zmianê: Jeœli Twoja pociecha ju¿ chodzi, to zdecydowanie przyda siê jej wygodne obuwie. Koniecznie zaopatrz malucha w butki, których podeszwa nie bêdzie œliska, co zmniejszy ryzyko bolesnych upadków. Dobrze te¿ kiedy buty bêd¹ mia³y pe³n¹ piêtkê.

Pi¿amka: W naszym ¿³obku maluszki œpi¹ lub le¿akuj¹ w ci¹gu dnia. Dlatego wa¿ne jest, aby Wasza wyprawka do ¿³obka zawiera³a te¿ pi¿amkê. Powinna byÌ ona wygodna i podobaÌ siê dziecku.

Pieluchy: Powinniœcie dostarczyÌ do ¿³obka zapas pieluch dla dziecka. Uzupe³niajcie je ka¿dego dnia. Nie przynoœcie wielkich paczek, bo nie mamy na nie miejsca. Bêdziemy wdziêczni kiedy pieluszki bêd¹ podpisane imieniem i nazwiskiem Waszego dziecka.

Chusteczki nawil¿aj¹ce: Aby zapewniÌ dziecku odpowiedni¹ pielêgnacjê i higienê, wyprawka do ¿³obka powinna zawieraÌ tak¿e chusteczki nawil¿aj¹ce.

Œliniak: Jak to bywa u pocz¹tku przygody z samodzielnym jedzeniem, maluszki czêsto siê brudz¹. Œliniaczki bardzo siê przydadz¹. U³atwi to utrzymanie ubranka Waszych dzieci w czystoœci.

Co siĂŞ jeszcze moÂże przydaĂŚ?

Kubeczek z „dziubkiem”  lub butelka: Zostawcie jÂą w ¿³obku wtedy kiedy dziecko nie potrafi jeszcze piĂŚ z kubeczka lub szklanki. Podpisz mazakiem w widocznym miejscu.

Smoczek: Smoczek w ¿³obku pomaga uspokoiÌ i uœpiÌ dziecko. Dotyczy to zw³aszcza m³odszych maluchów. Przynieœcie smoczek je¿eli wiecie, ¿e Wasze dziecko go potrzebuje.

Przytulanka: Mo¿esz zostawiÌ w ¿³obku ulubion¹ przytulankê dziecka. Bêdzie czu³o siê raŸniej, zw³aszcza podczas pierwszych wizyt w ¿³obku. Acz zapewniamy, ¿e nasz ¿³obek jest dobrze wyposa¿ony w przeró¿niste zabawki i przytulanki, my zaœ do³o¿ymy wszelkich staraù ¿eby Waszemu maluszkowi by³o tak dobrze jak w domu.

Wszystkie rzeczy przynoszone do ¿³obka warto podpisaÌ. Pomo¿e to naszym ciociom zachowaÌ porz¹dek, odnaleŸÌ ewentualn¹ zgubê oraz zminimalizuje ryzyko zamiany przedmiotów.