Komitet rodzicielki

W sk³ad Komitetu Rodzicielskiego wchodz¹ przedstawiciele rodziców wybierani corocznie na ogólnym zebraniu rodziców dzieci uczêszczaj¹cych do ¿³obka. Przedstawiciele rodziców s¹ organem, który przede wszystkim decyduje o merytorycznym wydatkowaniu zgromadzonych œrodków. Wszystkie decyzje o zakupach na rzecz dzieci Dyrektor ¯³obka konsultuje z Komitetem Rodzicielskim. Przedstawia zasadnoœÌ i celowoœÌ zakupów. Najczêœciej zgromadzone œrodki przeznaczane s¹ na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych do ¯³obka, zakup prezentów okolicznoœciowych dla dzieci, op³acenie zajêÌ umuzykalniaj¹cych, przedstawieù teatralnych i innych artyku³ów zwi¹zanych z potrzebami dziecka.

SkÂładki na komitet rodzicielski ustalane sÂą przez gremium rodzicĂłw na pierwszym zebraniu w roku szkolnym.
Prosimy RodzicĂłw o wpÂłaty na konto Komitetu Rodzicielskiego przy ÂŻÂłobku Nr 2 w Opolu,

Nr konta:
PKO BP SA OdziaÂł I w Opolu 04 1020 3668 00005902 0009 6651

DZIÊKUJEMY