Joga

Ruch jest podstaw¹ prawid³owego rozwoju dziecka. Wspó³czesny œwiat i postêp cywilizacji usypia potrzebê ruchu. Równoczeœnie w zastraszaj¹cym tempie zwiêksza siê liczba dzieci z wadami postawy, problemami z mow¹, pisaniem i czytaniem, coraz wczeœniej pojawiaj¹ siê u m³odzie¿y dolegliwoœci bólowe i trudnoœci z wykonywaniem zadaù ruchowych. Roœnie tak¿e liczba dzieci z nadmiern¹ mas¹ cia³a. Jaka jest przyczyna tych statystyk? OdpowiedŸ jest prosta ? brak ruchu? Agnieszka Lasota, twórczyni Szko³y Jogi Dla Dzieci pod nazw¹ ?GIMNASTYKA JOGA SMYKA?

W naszym ¿³obku zajêcia z jogi prowadzi Adam Buka³a, Certyfikowany Instruktor Jogi Dla Dzieci wed³ug programu Agnieszki Lasota