Zasady rekrutacji

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka przyjmowany jest przez cały rok. Ważny jest przez okres 12 miesięcy od daty złożenia wniosku w placówce.

2. Po upływie 12 miesięcy od złożenia wniosku rodzice/opiekunowie prawni, których dziecko nie otrzymało miejsca w żłobku, powinni ponownie złożyć wniosek o przyjęcie do żłobka.

3. Dzieci przyjmowane są w miarę posiadanych wolnych miejsc. O przyjęciu do żłobka decyduje Dyrektor Żłobka, na podstawie wypełnionego przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku, złożonego w wybranej placówce.

4. Warunki, które muszą być spełnione, by dziecko mogło uczęszczać do żłobka:
a) co najmniej jeden rodzic/opiekun prawny jest mieszkańcem miasta Opola,
b) oboje rodzice/opiekunowie prawni są czynni zawodowo lub kontynuują naukę w systemie dziennym (uczniowie, studenci).

5. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają dzieci:
a) z rodzin wielodzietnych (na podstawie Karty Dużej Rodziny),
b) z orzeczoną niepełnosprawnością,
c) mające rodzeństwo w żłobku,
d) rodziców pracujących/uczących się w systemie dziennym,
e) rodzica z orzeczoną niepełnosprawnością.

6. Dzieci, które ukończyły 3 rok życia w dniu 31 sierpnia danego roku są automatycznie skreślone z listy dzieci oczekujących.

7. Przyjęcie dziecka do jednego ze żłobków prowadzonych przez miasto Opole jest równoznaczne z rezygnacją z oczekiwania na miejsce w pozostałych żłobkach.

8. W przypadku przyjęcia dziecka do żłobka nakłada się na rodziców/opiekunów prawnych obowiązek poinformowania pozostałych placówek, do których składali wniosek o rezygnacji z miejsca.

9. Warunkiem korzystania z usług żłobka jest podpisanie umowy cywilnoprawnej pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi a Dyrektorem Żłobka.

10. W żłobku zwalnia się miejsce, gdy:
a) dziecko ukończy 3 rok życia i przechodzi do przedszkola,
b) rodzic/opiekun prawny złoży pisemne wypowiedzenie warunków umowy,
c) dyrektor żłobka skreśli dziecko z listy korzystających z usług placówki z przyczyn podanych w umowie.

11. Podstawą odmowy przyjęcia dziecka do żłobka lub kontynuowania opieki jest obiektywny brak możliwości ich świadczenia, występujący w szczególności w sytuacji:
a) ograniczonej liczby miejsc w żłobku,
b) zagrożenia epidemiologicznego,
c) uchylania się od należnych opłat przez osoby zobowiązane,

12. Rodzice/opiekunowie prawni proszeni są do potwierdzania oczekiwania na miejsce (raz w kwartale) – osobiście w placówce, telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

13. Na wniosku o przyjęcie dziecka rodzice/opiekunowie prawni oświadczają, że zapoznali się z zasadami rekrutacji w żłobku i regulaminem.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status