Uroczystoœci w ¿³obku

Co siĂŞ u nas dzieje?

StyczeĂą

  • ÂŚwiĂŞto Babci i Dziadka. Dzieci przygotowujÂą program artystyczny, laurki i poczĂŞstunek. To dzieĂą otwarty, na ktĂłry zapraszani sÂą Dziadkowie.
  • Bal karnawaÂłowy. Rodzicie przygotowujÂą Maluszkom stroje przebieraĂącĂłw. Dzieci bawiÂą siĂŞ i taĂączÂą. Przygotowany jest poczĂŞstunek. W dniu balu fotograf robi dzieciom pamiÂątkowe zdjĂŞcia – grupowe i indywidualne.

Maj

ÂŚwiĂŞto RodzicĂłw (DzieĂą Matki i DzieĂą Ojca). To dzieĂą otwarty s udziaÂłem rodzicĂłw. Gdy sprzyja pogoda spotkanie odbywa siĂŞ w ogrodzie. Dzieci przygotowujÂą program artystyczny, wrĂŞczajÂą rodzicom wÂłasnorĂŞcznie wykonane prezenty. Dla rodzicĂłw przygotowany jest takÂże poczĂŞstunek.

Czerwiec

  • Bal z okazji MiĂŞdzynarodowego Dnia Dziecka. Prosimy rodzicĂłw o kolorowe stroje dla dzieci. Gdy pogoda dopisuje uroczystoœÌ odbywa siĂŞ w ogrodzie. Dla dzieci przygotowany jest odÂświĂŞtny poczĂŞstunek. Maluszki obdarowywane sÂą prezentami, a na zakoĂączenie fotograf wykonuje pamiÂątkowe zdjĂŞcia grupowe i indywidualne.
  • PoÂżegnanie starszakĂłw odchodzÂących do przedszkola. PoÂżegnanie starszakĂłw, to dzieĂą otwarty z udziaÂłem rodzicĂłw. Rozpoczyna siĂŞ piosenkami i wierszykami prezentowanymi przez dzieci, w dalszej kolejnoÂści zapraszamy rodzicĂłw do zawiÂązania koÂła z dzieĂŚmi i wspĂłlnej zabawy: Âśpiewamy piosenki znane rodzicom jeszcze z dzieciĂąstwa i ilustrujemy ruchem tekst piosenek wspĂłlnie Âśpiewanych. Zapraszamy na poczĂŞstunek, a gdy pogoda sprzyja idziemy wszyscy do ogrodu na dalszÂą czêœÌ zabawy.

WrzesieĂą

  • Zebranie wszystkich rodzicĂłw uczĂŞszczajÂących do ¿³obka. Przekazywane sÂą wszelkie waÂżne informacje dotyczÂące funkcjonowania ¿³obka (w tym miĂŞdzy innymi kwestia ubezpieczenia, wyÂżywienia, organizacji pracy ¿³obka itp.). Ponadto rodzice majÂą okazjĂŞ sprĂłbowaĂŚ przykÂładowego obiadu serwowanego przez ¿³obkowÂą kuchniĂŞ.

GrudzieĂą

  • MikoÂłajki. Dzieci odwiedza MikoÂłaj. KaÂżde dziecko obdarowywane jest prezentem.

Ponadto w ¿³obku organizowane s¹ dni spotkaù grupowych, zajêcia otwarte.