Op³ata za ¿³obek

UWAGA!! ZMIANY W OPÂŁATACH ZA ÂŻÂŁOBEK!!

 

Z dniem 01 stycznia 2019 r. op³ata za pobyt dziecka w ¿³obku bêdzie wynosi³a 21,3% obowi¹zuj¹cego minimalnego wynagrodzenia za pracê ustalonego na podstawie powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów i wyniesie 553,80 z³

Podstawa prawna UCHWAÂŁA NR XXXV/684/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 15 grudnia 2016 r.

Podstawa prawna: UCHWA£A NR XXVI/528/20 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwa³y dot. ustalenia wysokoœci op³at za pobyt dziecka w ¿³obku.

UchwaÂła Rady Miasta Opola w sprawie ustalenia wysokoÂści opÂłaty za pobyt dziecka,

okreœlenia warunków czêœciowego lub ca³kowitego zwolnienia od ponoszenia op³aty za pobyt oraz ustalenia wysokoœci dodatkowej op³aty za wyd³u¿ony wymiar opieki i maksymalnej wysokoœci op³aty za wy¿ywienie w ¿³obku utworzonym przez Miasto Opole