Jesteś tutaj:

Zmiany w op³atach za ¿³obek

Uwaga! Od dnia 1 stycznia obowi¹zuje UCHWA£A NR XXXV/684/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokoœci op³aty za pobyt dziecka, okreœlenia warunków czêœciowego lub ca³kowitego zwolnienia od ponoszenia op³aty za pobyt oraz ustalenia wysokoœci dodatkowej op³aty za wyd³u¿ony wymiar opieki i maksymalnej wysokoœci op³aty za wy¿ywienie w ¿³obku utworzonym przez Miasto Opole.

Do góry