Jesteś tutaj:

Zmiany w op³atach za ¿³obek

Uwaga! Od dnia 1 stycznia obowi¹zuje UCHWA£A NR XXXV/684/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokoœci op³aty za pobyt dziecka, okreœlenia warunków czêœciowego lub ca³kowitego zwolnienia od ponoszenia op³aty za pobyt oraz ustalenia wysokoœci dodatkowej op³aty za wyd³u¿ony wymiar opieki i maksymalnej wysokoœci op³aty za wy¿ywienie w ¿³obku utworzonym przez Miasto Opole.

Bal karnawaÂłowy

Bal karnawaÂłowy dla dzieci odbywa siĂŞ miesiÂącu styczeĂą kaÂżdego roku. Prosimy rodzicĂłw o przygotowanie kolorowych strojĂłw dla dzieci. Bal odbywa siĂŞ w ramach zajĂŞĂŚ programowych dla dzieci. W trakcie balu bĂŞdÂą wykonywane zdjĂŞcia indywidualne i grupowe z udziaÂłem profesjonalnego fotografa.

Zapraszamy goÂści

Z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci oraz opiekunowie zapraszaj¹ na uroczyste spotkanie w miesi¹cu styczeù ka¿dego roku. UroczystoœÌ odbywa siê w ramach zajêÌ programowych dla dzieci ujêtych w dzienniku zajêÌ. Serdecznie zapraszamy Babcie i Dziadków. W przypadku nieobecnoœci Dziadków prosimy o przybycie rodziców.

Do góry