Oferty ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2018/2019

Ubezpieczenie w zakresie NNW

 

Informujemy, ¿e w obecnym roku szkolnym nasza placówka nie poœredniczy pomiêdzy rodzicem a firm¹ ubezpieczeniow¹ w zawieraniu umów ubezpieczenia w zakresie NNW. Poni¿ej przedstawiamy oferty dwóch firm ubezpieczeniowych. Aby ubezpieczyÌ dziecko nale¿y wejœÌ na jedn¹ z poni¿szych stron i postêpowaÌ zgodnie z zamieszczon¹ tam instrukcj¹.

  1. Oferta Nord Partner Sp. Z o.o., umo¿liwia zawarcie ubezpieczenia w jednym z dwóch towarzystw ubezpieczeù tj. Uniqa TU S.A. lub InterRisk TU S.A.. Ka¿da z ofert obejmuje 5 wariantów ubezpieczenia, zró¿nicowanych pod wzglêdem zakresu i wysokoœci sk³adki. Umowê zawiera siê z wykorzystaniem platformy internetowej znajduj¹cej siê pod adresem:

www.ubezpieczenieuczniow.pl ? kod dostêpu do oferty: B2JT5F

  1. Oferta Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej S.A., umoÂżliwia zawarcie ubezpieczenia w InterRisk TU S.A. w jednym z 6 wariantĂłw, bazuje jednak na innych zaÂłoÂżeniach i schematach.UmowĂŞ zawiera siĂŞ z wykorzystaniem platformy internetowej znajdujÂącej siĂŞ pod adresem:

www.ubezpieczenia.nau.pl ? has³o: tmaj3318

Szczegó³owe informacje znajd¹ Paùstwo na wskazanych platformach internetowych.