Oferty ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2019/2020

Szanowni PaĂąstwo,

W odpowiedzi na zmiany i wymogi w zakresie dystrybucji ubezpieczenia NNW dzieci i m³odzie¿y szkolnej przygotowaliœmy nowy model zawierania umów ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2019/2020. W zwi¹zku z tym w za³¹czeniu przesy³amy przygotowane pismo, informuj¹ce o aktualnym stanie prawnym i proponowanym przez nas rozwi¹zaniu.

 Tak jak w roku ubieg³ym  uprzejmie informujemy , i¿ materia³y reklamowe dotycz¹ce ubezpieczenia NNW dzieci  takie jak ulotki oraz plakaty dla rodziców zostan¹ dostarczone do Paùstwa szkó³.

Przypominamy, i¿ w roku 2019 bêdziemy obecni pod nowym adresem strony: www.ubezpieczdziecko.pl

Wspólnie z Uniqa TU S.A zosta³y starannie wypracowane i przygotowane do wdro¿enia trzy warianty ubezpieczenia dla uczniów Paùstwa szkó³.

Chc¹c zapewniÌ jeszcze wiêkszy komfort dzieciom jak i rodzicom tylko u nas wraz z ubezpieczeniem NNW dzieci jest mo¿liwoœÌ ubezpieczenia rowerów nale¿¹cych do ca³ej rodziny za jedyne 45 z³ rocznie.