Zasady ogĂłlne

  • Informacje ogĂłlne

NajczĂŞÂściej spotykana definicja nieszczĂŞÂśliwego wypadku: nagÂłe (gwaÂłtowne) zdarzenie wywoÂłane przyczynÂą zewnĂŞtrznÂą (majÂącÂą swoje ÂźrĂłdÂło poza organizmem ludzkim), w nastĂŞpstwie ktĂłrego ubezpieczony, niezaleÂżnie od swej woli, doznaÂł uszkodzenia ciaÂła, rozstroju zdrowia lub zmarÂł.

Jak podaje MEN, w roku szkolnym 2017/2018 placĂłwki oÂświatowe w Polsce zarejestrowaÂły 54 459 wypadkĂłw (najczĂŞÂściej skrĂŞcenia, stÂłuczenia i zÂłamania koĂączyn). Istnieje jednak bardzo duÂża liczba wypadkĂłw niezgÂłaszanych przez rodzicĂłw placĂłwkom oÂświatowym.

Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne, jednak warto je wykupiĂŚ. Do rodzica naleÂży decyzja, gdzie i jak ubezpieczy swoje dziecko, gdyÂż placĂłwka oÂświatowa od 2018 r. nie poÂśredniczy w zawieraniu ubezpieczenia.

  •  Kiedy przysÂługuje odszkodowanie

Odszkodowanie przys³uguje, gdy dziecko ulegnie nieszczêœliwemu wypadkowi, ale nie tylko wtedy. Ubezpieczenie mo¿e równie¿ obejmowaÌ œwiadczenia niezwi¹zane bezpoœrednio z wypadkiem, np. z  tytu³u zdiagnozowania ciê¿kiego zachorowania czy pobytu w szpitalu w wyniku choroby.

  • Na co zwracaĂŚ uwagĂŞ przy wyborze oferty ubezpieczenia

Oferty ubezpieczycieli mog¹ znacz¹co ró¿niÌ siê od siebie, dlatego wybieraj¹c ofertê ubezpieczenia nale¿y wzi¹Ì pod uwagê:

1. Sumê ubezpieczenia. Szczególnie nale¿y zwróciÌ uwagê na sumê ubezpieczenia trwa³ego uszczerbku na zdrowiu, gdy¿ im wy¿sza suma ubezpieczenia, tym wy¿sze odszkodowanie. Przyk³adowo przy sumie ubezpieczenia 10 000 z³ za 1% trwa³ego uszczerbku przys³uguje 100 z³ odszkodowania, natomiast przy sumie ubezpieczenia 50 000 z³ za 1% trwa³ego uszczerbku przys³uguje 500 z³.

2. Czas ochrony. Ochrona powinna byÌ udzielana 24 godziny/dobê.

3. Miejsce ochrony. Wszystkie kraje, w tym: pobyt w placówce oœwiatowej, w czasie wycieczek szkolnych oraz prywatnych wyjazdów, w domu, w czynnoœciach ¿ycia prywatnego. Ograniczenia do terenu Polski mog¹ dotyczyÌ niektórych ryzyk np. szpitalnych czy zwrotu kosztów.

4. W³¹czenie do zakresu uprawiania sportów w pozaszkolnych klubach, w tym sportów wyczynowych.

5. Dopasowanie oferty do wieku i potrzeb dziecka ? inna oferta bêdzie dla dziecka w ¿³obku i przedszkolu, a inna dla ucznia.

6. WysokoœÌ sk³adki.

  • Jak zawrzeĂŚ ubezpieczenie

  1. Za poœrednictwem platformy internetowej (np. linków dostêpnych w zak³adce ?Oferty ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2019/2020?).

Aby zawrzeĂŚ polisĂŞ naleÂży:

1. wybraĂŚ konkretnÂą ofertĂŞ,

2. wypeÂłniĂŚ formularz,

3. dokonaĂŚ pÂłatnoÂści.

Polisa zostanie przesÂłana na wskazany adres mailowy.

  1. Za poÂśrednictwem dowolnego agenta ubezpieczeniowego.