Zapraszamy goÂści

Z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci oraz opiekunowie zapraszaj¹ na uroczyste spotkanie w miesi¹cu styczeù ka¿dego roku. UroczystoœÌ odbywa siê w ramach zajêÌ programowych dla dzieci ujêtych w dzienniku zajêÌ. Serdecznie zapraszamy Babcie i Dziadków. W przypadku nieobecnoœci Dziadków prosimy o przybycie rodziców.