Jesteś tutaj:

Bal karnawaÂłowy

Bal karnawaÂłowy dla dzieci odbywa siĂŞ miesiÂącu styczeĂą kaÂżdego roku. Prosimy rodzicĂłw o przygotowanie kolorowych strojĂłw dla dzieci. Bal odbywa siĂŞ w ramach zajĂŞĂŚ programowych dla dzieci. W trakcie balu bĂŞdÂą wykonywane zdjĂŞcia indywidualne i grupowe z udziaÂłem profesjonalnego fotografa.

Zapraszamy goÂści

Z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci oraz opiekunowie zapraszaj¹ na uroczyste spotkanie w miesi¹cu styczeù ka¿dego roku. UroczystoœÌ odbywa siê w ramach zajêÌ programowych dla dzieci ujêtych w dzienniku zajêÌ. Serdecznie zapraszamy Babcie i Dziadków. W przypadku nieobecnoœci Dziadków prosimy o przybycie rodziców.

Do góry